10 อันดับบ้านพักคนชราที่บริการดีที่คนนิยม 2024

บ้านพักคนชรา

10 อันดับบ้านพักคนชราที่บริการดีที่คนนิยม 2024

ในปัจจุบันแนวโน้มของผู้สูงอายุในยุคนี้เพิ่มสูงขึ้นและโลกของเรากำลังก้าวไปสู่ยุคที่เรียกว่า สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) สำหรับประเทศไทยขณะนี้ประเทศเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) เรียบร้อยแล้ว โดยผู้สูงอายุโดยปกติในสังคมไทยเรานับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเป็นผู้สูงอายุและถือว่าเป็นวัยเกษียณอายุราชการไปด้วย โดยมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ไม่ต่ำกว่า 10 % ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดการณ์กันว่าอัตราผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปจะพุ่งทะยานจาก 7% ในปี 2005 สูงขึ้นไปแตะ14%ในอีก 9 ปีข้างหน้าปี 2023 ซึ่งเมื่อนั้นเราจะถือว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Completed aged society)

จากสถิติและสถานการณ์ประชากรผู้สูงอายุนับวันมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ด้วยเหตุผลที่ว่า คนอายุยืนมากขึ้น เสียชีวิตยากขึ้น เพราะการแพทย์ที่ทันสมัย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า อายุยืนแล้วจะมีความสุขหรือมีคุณภาพชีวิตที่ดี เรามักพบว่า ผู้สูงอายุกลับต้องทนทุกข์เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังสารพัด ผู้สูงอายุว้าเหว่โดดเดี่ยวเดียวดาย ถูกละเลยจากสังคมและลูกหลาน ฯลฯ และเป็นกลุ่มประชากรที่ถูกเรียกว่า ภาวะพึ่งพิงดังนั้นเราไปดูวิธีการเตรียมตัวเมื่อถึงวัยผู้สูงอายุกันดีกว่า

เทคนิคการเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเมื่อวัยนั้นมาถึง

เมื่อวัยผู้สูงอายุมาถึงบางครั้งเกิดการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากบางคนทำงานมาตลอดชีวิตแต่ต้องหยุดทำงานลงกระทันอาจจะเกิดความไม่คุ้นชิน เหงา หรือรู้สึกตัวเองไร้ค่า ดังนั้นเรามาดูวิธีการเตรียมตัวเมื่อถึงวัยนั้นกันดีกว่า

1. การเตรียมตัวด้านการเงินและที่อยู่อาศัย

เราต้องกำหนดรูปแบบการใช้ชีวิตในวัยเกษียณมาก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้เกษียณอย่างฉลาดและถูกต้อง เช่น การออมเงินเพื่อทรัพย์สินที่อยู่ อาศัย และรายจ่ายเพื่อการดำรงชีพกรณีไม่มีบำนาญหรือไม่มีบุคคลพึ่งพา การทำประกันสุขภาพ

2. การเตรียมตัวด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต

การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ลดเนื้อสัตว์ไขมัน รับประทานผัก ผลไม้และปลามากขึ้น การออกกำลังกาย พักผ่อนนอนหลับให้เต็มที่ งดเหล้าบุรี่สิ่งเสพติด ดูแลสุขภาพจิตฝึกจิตให้สงบ

3. การเตรียมตัวด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมในสังคม

วางแผนกิจกรรมความสัมพันธ์สังสรรค์กับเพื่อนฝูง กับครอบครัว ร่วมเป็นสมาชิกในองค์กรที่ชื่นชอบ เพื่อทำให้ตัวเองมีกิจกรรมอยู่เสมอ และรู้สึกว่าตนเองมีค่าและเป็นที่ต้องการ เป็นต้น

นอกจากจะเตรียมตัววางแผนเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในด้านต่างๆดังกล่าวแล้ว การได้ทบทวนตนเอง การปรับเปลี่ยนวิธีคิดของตัวเองเพื่อเตรียมตัวแก่อย่างมีความสุข ก็เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดบวก การมองโลกในแง่ดีเพื่อให้ตนเองเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข

เกณฑ์ในการเลือกศูนย์พักคนชราให้ดีได้มาตรฐาน

1. พนักงานมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคนป่วย

          พนักงานที่อยู่ในศูนย์บ้านพักคนชรา ควรเป็นพนักงานที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการคนป่วย เนื่องจากผู้ป่วยมีความแตกต่างใจการต้องการการดูแลต่างกันไป เช่น ผู้ป่วยบางรายต้องใส่สายยางช่วยกินอาหาร บางท่านมีแผลกดทับต้องพลิกตัว บางท่านเป็นโรคเกี่ยวกับสมองไม่สามารถจำรายละเอียดต่างๆหรือช่วยเหลือตัวเองได้ ดังนั้นประสบการณ์ของพนักงานถือว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่ง

2. มีทีมงานพยาบาลและมีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุโดยตรงประจำตลอด

นอกจากศูนย์บ้านพักคนชรา ต้องมีพนักงานประจำที่เชี่ยวชาญแล้วยังจำเป็นต้องมีพยาบาลที่มีความรู้เกี่ยวกับการดูแลลผู้ป่วยโดยตรงด้วย เนื่องจากพยาบาลจะสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินหรือสามารถปฎิบัติการทางการแพทย์ได้ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคในระดับสูง ดังนั้นหากสถานดูแลคนชราที่เราเลือกก็ควรเลือกที่มีพยาบาลประจำ

3. มีการวางแผนดูแลผู้ป่วยหรือคนชราทั้งร่างกายและจิตใจ

          แผนสำหรับการดูแลผู้ป่วยในถืศูนย์บ้านพักคนชรา อว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก การดูแลสุขภาพของคนชราควรมีแผนในการดูแลแบบองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ควรขาดอย่างใดอย่างหนึ่งงไป การดูแลทางร่างกายเช่น การมีกิจกรรมต่างๆให้ออกกำลังกาย และโยงไปถึงการดูแลทางจิตใจเช่น อาจจะมีกิจกรรมให้ผู้ป่วยได้ลองทำตามความเหมาะสมเพื่อให้เขาสนุกสนาน เป็นต้น

4. มีอุปกรณ์หรือสิ่งจำเป็นพร้อมสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน

อุปกรณ์ฉุกเฉินเบื้องต้นเป็นสิ่งที่สถานดูแลคนชราควรจะต้องมีไว้ตั้งแต่อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆไปจนถึงเรื่องสำคัญ เช่น สายยาง ถังออกซิเจน ยาต่างๆ อุปกรณ์ทำแผล ไปจนถึงรถที่จะขนส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลและคนขับ หากสถานที่ใดขาดตกบกพร่องในเรื่องนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราไม่พิจารณาได้

5. สภาพแวดล้อมและสถานที่ถูกสุขลักษณะ

          สภาพแวดล้อมเกี่ยวข้องโดยตรงกับจิตใจและเชื่อมโยงทางร่างกายอย่างต่อเนื่องกัน ดังนั้นสถานที่ที่มีความสงบ ผ่อนคลาย ถูกตามสุขลักษณะ จะช่วยให้จิตใจของคนที่มาพักรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย ยิ่งมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆก็ยิ่งดี ดังนั้นก่อนจะพิจารณาเลือกสถานดูแลคนชราหรือผู้ป่วยอย่าลืมไปเยี่ยมชมสถานที่จริงก่อน

Universal Nursing Home

บ้านพักคนชรา

ยู.เอ็น.เอช เนอร์สซิ่งโฮม ใช้มาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูโดยสหสาขาวิชาชีพ เพื่อดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูตรงตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขา เช่น แพทย์, พยาบาลวิชาชีพ, นักกายภาพบำบัด, นักสาธารณสุข, นักโภชนากร ตลอดจนถึง Caregiver ผู้ช่วยพยาบาลที่จบการศึกษาหลักสูตรพนักงานการแพทย์ในเครือ คือ โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพเบญจรักษ์รวมชัย ซึ่งทำการเปิดสอนหลักสูตร 1 ปี

บริการหลักที่ได้รับเสมือนการดูแลมาตรฐานโรงพยาบาล เช่น ได้รับการตรวจเยี่ยมโดยแพทย์เป็นประจำ, การดูแลตามมาตรฐานการพยาบาลโดยพยาบาลวิชาชีพ, มีคลินิกกายภาพบำบัดที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีวารีบำบัดเพื่อฟื้นฟูทางกายภาพโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ, มีกิจกรรมนันทนาการเพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟูผ่อนคลายโดยนักสาธารณสุข และจัดให้มีการทำอาหารตามกลุ่มโรคที่เข้ารับการฟื้นฟูโดยนักโภชนากร นอกจากนี้ยังรองรับบริการสำหรับผู้ป่วยฟอกไต ณ โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ และลูกค้ายังมีสิทธิ์แอดมิทโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์ โดยไม่จำเป็นต้องเสียค่าห้องโรงพยาบาลอีกด้วย

บริการของสถานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ยู.เอ็น.เอช เนอร์สซิ่งโฮม จะให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ และอยู่ในระยะพักฟื้นฟูสุขภาพ ซึ่งญาติและครอบครัวอาจไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอ หรือไม่สามารถให้การดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เบอร์ติดต่อผู้จัดการฝ่ายการตลาด 062-118-9815093-582-5355 (สายด่วน 24 ชั่วโมง)

เบอร์โทรติดต่อ: 092-280-8052

facebook: Universal-Nursing-Home-สถานดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ-และผู้ป่วยระยะฟื้นฟู

เว็บไซต์ www.unh.co.th


iCare Seniors Home

บ้านพักคนชรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา บริการดูแลผู้พักฟื้น ผู้สูงอายุ เกษียณอายุ กายภาพบำบัด ประสบการณ์กว่า10ปี พร้อมให้บริการ พระราม9 ลาดพร้าว สุขุมวิท รามคำเเหง รัชดา บางนา ศรีนครินทร์ โดยพยาบาลวิชาชีพ เป็นบ้านดูแลผู้สูงอายุในชุมชนที่เงียบสงบเเละไม่พลุกพล่าน หลักในการบริการของเราคือครอบครับของท่านก็เหมือนครอบครัวของเรา เรารับดูเเลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือผู้ที่ต้องการความดูแลเป็นพิเศษ เเละคนชราที่ไม่สบายหรือมีอาการที่ต้องเข้ารับการดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเน้นการดูแลเเบบองค์รวม มีการใช้ทักษะที่มาจากการอบรมเเละผ่านหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยการให้บริการที่ปลอดภัย สะอาดเเละถูกสุขลักษณะ ดูแลโดยเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานของเรานั้นมีความชำนาญเเละมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างสูง

เบอร์ติดต่อ 092-614-9542

email: icareseniorshome@gmail.com

Line:  icarehome

ติดต่อ  www.icareseniorshome.com

facebook: facebook.com/icareseniorshome


ELDERLY CLUB

บ้านพักคนชรา

การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยในระยะพักพื้น จำเป็นต้องมีเวลาในการเอาใจใส่มากพอสมควร ทั้งในด้านสุขภาพ ด้านอารมณ์จิตใจ และกิจกรรมที่มีให้กัน สำหรับใครที่ไม่ค่อยมีเวลา จะหาคนมาดูแลที่บ้านก็ไม่ค่อยไว้ใจว่าจะดูแลได้ดีหรือไม่ ทางออกอาจต้องพาท่านไปอยู่ที่สถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะพักฟื้น และเราขอแนะนำที่ “เอลเดอร์ลี่คลับ” สาขากาญจนาภิเษก
ทำไมต้องเป็น“เอลเดอร์ลี่คลับ” สาขากาญจนาภิเษก
สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น เอลเดอร์ลี่คลับ สาขากาญจนาภิเษก เป็น Nursinghome ระดับ Premium คฤหาสน์หรูย่านฝั่งธน มีความสวยงาม สะอาด และบรรยากาศดีมากๆ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีอาหารการกินที่ถูกหลักโภชนาการและเหมาะสม มีการใส่ใจให้บริการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยทั้งร่างกายและจิตใจ โดยทีมงานคุณภาพที่มีประสบการณ์ มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ เอาใจใส่ด้วยความรัก และความอบอุ่นดูแลอย่างใกล้ชิด 24 ชม. เสมือนญาติ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุเป็นหลัก เมื่อพาผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยระยะพักฟื้นมาอยู่ที่นี่ ท่านจึงมีแต่ความสุขสดชื่น ไม่เหงา ไม่หว้าเหว่ เนื่องจากมีคนดูแลอย่างใกล้ชิด
ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่คุณรัก อย่ารีรอที่จะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพวกท่าน เมื่อตัวคุณเองก็ไม่ค่อยมีเวลาติดภาระหน้าที่การงาน นำท่านมาอยู่ที่“เอลเดอร์ลี่คลับ” สาขากาญจนาภิเษก แล้วคุณจะไม่ผิดหวัง สบายใจและมีความสุขด้วยกันทั้งสองฝ่าย ตัดปัญหาวิ่งรอกจากที่ทำงานมาดูแลท่านหรือจ้างคนมาดูแลที่ไม่แน่ใจว่าจะดูแลได้ดังใจหรือเปล่า เพื่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน สนใจโทรปรึกษาได้ที่เบอร์ด้านล่าง รับรองมีเจ้าหน้าคอยให้คำปรึกษาคุณตลอดแน่นอน

เบอร์ติดต่อ 087-589-0234
Line ID: chutchy
Facebook:   www.facebook.com/ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยระยะพักฟื้น-ฝั่งธน-Elderly-club-nursinghome
เว็บไซต์   www.ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ.net

Best Care Nursing Home เบสท์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม

บ้านพักคนชรา

เบสท์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม ศูนย์ดูแลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านพักคนชรา ราคาถูก และผู้ป่วยระยะพักฟื้นพร้อมให้การดูแลบุคคลอันเป็นที่ เคารพรักของท่าน โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยตรง โดยครอบคลุมทั้ง ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ผู้สูงอายุที่ต้องการผู้ดูแล และผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคที่ีต้องเข้ารับการรักษา อย่างต่อเนื่อง ภายใต้การวางแผนดูแลแบบองค์รวม  เน้นการใช้ทักษะและความสามารถพิเศษสำหรับการดูแล ผู้สูงอายุเฉพาะบุคคล พร้อมการให้บริการที่ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย เอาใจใส่ มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และที่สำคัญที่สุด ท่านสามารถไว้วางใจได้ว่า ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้ใช้ช่วงเวลาพักฟื้นอย่างอบอุ่น

ภายใต้บรรยากาศร่มรื่นและเป็นธรรมชาติ นับแต่ก้าวแรกที่เข้ามา ปัจจุบัน เบสท์แคร์ เนอร์สซิ่งโฮม เปิดให้บริการ 2 สาขา คือ สาขาแจ้งวัฒนะ และสาขาดอนเมือง บนพื้นที่กว่า 8 ไร่ ได้รับการออกแบบอย่างถูกสุขลักษณะ  ให้เป็นศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร ประกอบด้วย ห้องพักขนาดใหญ่เครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลครบครัน  พรั่งพร้อมด้วย ทีมบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ให้การดูแลอย่าง เต็มความสามารถ ในบรรยากาศเงียบสงบ บนทำเล สะดวกสบาย ใกล้โรงพยาบาล หลายแห่ง อาทิ  โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ โรงพยาบาลกรุงไทย และ โรงพยาบาลชลประทาน

เบอร์ติดต่อ

สาขาแจ้งวัฒนะ : 02-193-5627 

เว็บไซต์    bestcare.in.th

facebook.com/Best-Care-Nursing-Home


Asia Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม

บ้านพักคนชรา

ที่นี่รับดูแลฟื้นฟู ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรังที่ต้องการการดูแลระยะยาว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หลงลืม ให้อาหารทางสายยาง พาร์กินสัน ผู้ป่วยมีแผลกดทับ ดูดเสมหะควบคุมการขับถ่ายลำบาก ฯลฯ พร้อมบริการรถพยาบาล และทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับ-ส่งระหว่างบ้านและโรงพยาบาล เอเชียเนอร์สซิ่งโฮมเป็นบ้านพักผู้สูงอายุที่ได้รับการรับรองคุณภาพเป็น บ้านพักผู้สูงอายุต้นแบบ รายแรก จากการคัดเลือกโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ รางวัลคุณภาพอีกมากมาย จากทั้งจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ กรมผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ปัจจุบันศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม เปิดให้บริการหลายสาขา ครอบคลุมการให้บริการที่ครบวงจร ในด้านการบริการ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม เป็นบ้านพักผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน โดยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี และทีมงานสหวิชาชีพ คือ ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักายภาพบำบัด นักสาธารณสุข นักโภชนาการ นักบริบาล ทีมรถเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 24ชม. โดยมีความพร้อมด้านบุคลากรกว่า 100 คนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรติดต่อ : 084 458 4591

เว็บไซต์: www.asianursinghome.com

facebook: facebook.com/AsiaNursinghome


Jongphrom Nursing Home จงพร้อม เนอร์สซิ่งโฮม

บ้านพักคนชรา

สถานดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วยทุกเพศ ทุกวัย ผู้ป่วยสูงอายุ ระยะสั้นและระยะยาว บริการด้วยทีมพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย จงพร้อม เนอร์สซิ่งโฮม ที่นี่พร้อมเป็นผู้ดูแลคนสำคัญของคุณตลอด 24 ชม.บริการดูแลผู้ป่วย และผู้สูงอายุ

จงพร้อม เนอร์สซิ่งโฮม ที่นี่มีพยาบาลวิชาชีพ คอยดูแลผู้เข้าใช้บริการ ตลอด 24 ชม. มีผู้ช่วยพยาบาล และนักกายภาพบำบัด ที่มีความรู้และประสบการณ์คอยดูแล และให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการ

การดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

ดูแลเรื่องกิจวัตรประจำวัน อาหารและยา รวมถึงการทำกายภาพบำบัด โดยทีมงานพยาบาล เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด ที่ผ่านหลักสูตรการอบรม

สงวนสิทธิ์งดให้บริการ

งดให้บริการสำหรับผู้ขอรับบริการที่ติดเชื้อ HIV วัณโรค โรคเรื้อน หรือโรคติดเชื้ออันตราย (ผู้ขอรับบริการต้องมีผลตรวจทางการแพทย์ครั้งล่าสุดไม่เกิน 45 วัน) มาแสดง

การดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย

-ดูแลกิจวัตรประจำวันทั่วไป อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า

-ดูแลการขับถ่ายทำแผล

-วัดไข้ วัดความดัน ฉีดอินซูลิน วัดน้ำตาลในเลือด (ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเบาหวานถึงขั้นต้องฉีดยา)

-คอยสังเกตดูอาการของผู้ป่วยทุกวัน ถ้ามีอะไรผิดสังเกตจะแจ้งให้ญาติทราบทันที

-ดูแล จัดอาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย หรือ ตามโรค หรือตามโรคของผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยแต่ละคนโดยนักโภชนาการวิชาชีพ ซึ่งจัดอาหารให้ สะอาด ถูกสุขอนามัย ทำใหม่ๆ ทุกมื้อทั้งอาหารธรรมดา อาหารปั่นตามสูตรของโรงพยาบาลที่ให้มา

-ทำกิจกรรมร่วมกับคนป่วย เช่น พูดคุย อ่านหนังสือให้ผู้ป่วยฟัง หรือทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น

ให้ที่นี่ช่วยดูแลคนที่คุณรัก

จงพร้อม เนอร์สซิ่งโฮม ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย โดยพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล นักโภชนาการ และนักกายภาพบำบัด พร้อมด้วยเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานและบริการด้วยหัวใจ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรติดต่อ: 02-077-4003

เว็บไซต์: www.jongphromnursinghome.com

facebook: facebook.com/Jongphromnursinghome


My Home ศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ

บ้านพักคนชรา

บ้านพักผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นแบบรีสอร์ท ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม จิตเวช โดยดูแลตามหลักโภชนบำบัดทางการแพทย์ (Medical Nutrition Therapy) ซึ่งเน้นการดูแลผู้สูงอายุ ด้วยอาหารตามอาการของโรค โดยนักโภชนบำบัดประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา โภชนบำบัดจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพยาบาลวิชาชีพ ประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ร่วมกับ การดูแลผู้สูงอายุ และ

มีนักกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด มีกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรมทางศาสนา ทำบุญ ใส่บาตรในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ กิจกรรมรื่นเริง ร้องรำทำเพลง ออกกำลังกาย ร่วมในการดูแลผู้สูงอายุ โดยเน้นการดูแลให้เข้าสังคม มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด มากกว่าการนอนและใช้ชีวิตบนเตียงนอน ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังในการส่งเสริมศักยภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ลดความเหงา ฝึกการใช้สมอง ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดต่าง ๆ ให้เหมาะกับสภาวะทางร่างกายของผู้สูงอายุ เพื่อฟื้นฟูสุขภาพกาย ใจให้แข็งแรง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้

ติดต่อ  098-632-9491

เว็บไซต์  www.myhomekae.com

Facebook:  facebook.com/HCPmyhome


บ้านพักคนชรา Homecare Nursing Home

บ้านพักคนชรา

ด้วยทำเลที่สะดวกต่อการเดินทาง เนื่องจากสามารถเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยใช้เวลาเพียง 15-20 นาที อีกทั้งยังใกล้โรงพยาบาลชั้นนำของรัฐบาล  และโรงพยาบาลเอกชน อาทิเช่น    โรงพยาบาลสินแพทย์  โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี โรงพยาบาลเสรีรักษ์ โรงพยาบาลนวมินทร์ 9 โรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลพญาไท-นวมินทร์ โรงพยาบาลลาดพร้าว ฯลฯ

Homecare Nursing Home บ้านพักคนชรา ราคาถูก ตั้งอยู่ภายในบรรยากาศร่มรื่น ห้องพักมีขนาดกว้างขวาง สะอาด ปลอดโปร่ง และ ถูกสุขลักษณะ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อมอบความสุขให้กับผู้ใช้บริการอย่างเต็มที่มีบริการรับดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุภายในสถานที่ และ บริการจัดส่งพนักงานผู้ช่วยฯดูแล และ เฝ้าไข้ ผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ นอกสถานที่ พร้อมบริการท่านด้วยบุคลากรที่ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และเด็ก (หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยพยาบาล) ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความมั่นใจของลูกค้าะว่าจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เพื่อคนที่ท่านรัก

ที่นี่ยังรับบริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ระยะสั้น ระยะยาว ผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต ให้อาหารทางหน้าท้อง ทางจมูก เบาหวาน แผลกดทับ ควบคุมการขับถ่ายลำบาก ภาวะหลงลืม  พาร์กินสัน ฯลฯ ในสถานที่และนอกสถานที่โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และประสบการณ์ตรงในด้านการดูแลผู้ป่วย/ผู้สูงอายุ  การบริการดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิด อบอุ่น เป็นกันเองดุจญาติ มีทั้งห้องเตียงเดี่ยวพิเศษ ห้องน้ำส่วนตัว ห้องเตียงคู่ ห้องเตียงรวม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสบาย เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีมาตรฐาน บรรยากาศที่ร่มรื่น สะอาด ปลอดโปร่ง ถูกสุขลักษณะ

โทรสอบถามได้ที่ 084-424-9472 หรือ 094-886-4949

เว็บไซต์   www.homecarenursinghome.com


บ้านพักคนชรา TAOZI Home บ้านเถาจือ โฮม 

บ้านพักคนชรา

ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีผู้สูงอายุจำนวนมากถูกทอดทิ้งให้อยู่บ้านเพียงลำพัง ซึ่งนั่นก็เป็นเพราะสมาชิกในครอบครัวล้วนมีภาระหน้าที่การงาน ทำให้ไม่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้ตลอด รวมถึงบางท่านอาจไม่มีความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุให้ถูกหลัก อาจทำให้เกิดความอันตรายได้

บ้านเถาจือ โฮม (TAOZi Home) ศูนย์บ้านพักคนชรา ได้ตระหนักถึงสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุจึงได้เปิดบริการบ้านพักเพื่อเป็นตัวช่วยดูแลผู้สูงอายุคนที่คุณรัก ตลอด 24 ชั่วโมงจากทีมงานที่คัดสรรมาเป็นอย่างดี ดูแลงานโดยพยาบาลวิชาชีพ มีใบรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้นผู้สูงอายุที่มาเข้าพักที่บ้านเถาจือ โฮม ามารถมั่นใจได้เลยว่า ท่านจะได้รับบริการแบบถูกวิธีและถูกหลักอนามัยอย่างแน่นอน และในขณะเดียวกัน ที่นี่จะดูแลท่านให้มีความสุขเหมือนเป็นคนในครอบครัวของตนเอง

ลูกค้าที่เข้ามาพักในบ้านเถาจือโฮมจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัว จากพยาบาลวิชาชีพ ผู้ช่วยพยาบาล และพี่เลี้ยงผู้ดูแล รวมถึงมีบริการต่างๆ ประกอบด้วย มี Wi-Fi บริการอย่างทั่วถึงบริการคนดูแล และใช้ระบบกล้องวงจรปิดสอดส่องดูแลผู้สูงอายุตลอด 24 ชั่วโมง ห้องน้ำทุกห้องมีเครื่องทำน้ำอุ่น และบางห้องจะมี อ่างจากุซซี่ บริการ รถรับ-ส่งผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพตามนัดที่โรงพยาบาล หรือในกรณีฉุกเฉิน บริการจัดของใช้สำหรับการปิคนิค หากลูกค้าและญาติต้องการ มีกิจกรรมสันทนาการให้ผู้สูงอายุได้เข้าร่วม อาทิ การออกกำลังกายในตอนเช้า การเล่นเกมพัฒนาสมอง บริการอาหาร 3 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ ตามหลักโภชนาการ บริการ ทำกายภาพบำบัด บริการ ซัก ล้าง / รีด ทำความสะอาด บริการช่วยเหลืออาบน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย ราคาห้องพัก บ้านเถาจือ โฮม มีสถานที่ที่กว้างขวาง ไม่แออัด และร่มรื่น ภายในแบ่งเป็น 3 หลัง  ประกอบด้วย บ้านพุทธชาด บ้านพุดน้ำบุศย์ และ บ้านพุทธรักษา รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เบอร์โทรด้านล่าง

เบอร์ติดต่อ 097-115 6072

line : taozihome9545

อีเมลล์  taozihome@taozi-home.co.th

เว็บไซต์ www.taozi-home.co.th


ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กายภาพบำบัดและฟื้นฟูกรุงเทพ

บ้านพักคนชรา

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ กายภาพและผู้ป่วยพักฟื้นกรุงเทพฯ บริหารโดย ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักกายภาพ

ภายใต้แนวคิดของทีมบริหาร
“ เปิดดำเนินการภายใต้แนวคิดของผู้บริหาร ผู้สูงอายุคือ ปูชนียบุคคล ท่านได้สร้างสิงดีให้สังคมมากมาย ทางทีมภูมิใจที่ได้มีโอกาสตอบแทนในบั้นปลายชีวิตของท่าน และสัญญาจะทำดีที่สุด ”

เปิดให้บริการมา มากกว่า 10 ปี ในปัจจุบันได้มี กลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์ ได้เข้ามาร่วมบริหาร เพื่อพัฒนาระบบการดูแลให้ สมบูรณ์แบบมากที่สุด

เปิดให้บริการ
– รับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นมาดูแลที่ศูนย์ ดูแลโดย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพและนักกายภาพบำบัด
– รับส่งบุคคลากรทางการแพทย์ ดูแลที่บ้าน โรงพยาบาล ทั้งทำแผล พาไปโรงพยาบาล ทำกายบำบัด

ลักษณะสถานที่
– กว้างขวาง อากาศถ่ายเท สะดวก
– มีห้องกายภาพบำบัด
– มีห้องกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อ คุณ ธนกฤต ปวรชัยรัช ( ผู้จัดการ/พยาบาลวิชาชีพ )
โทร : 065-536-1591
คลิกที่ลิงค์ Line (@) 0639938559

เว็บไซต์ : elderlycarebangkok.com

Facebook: facebook.com/Elderlycarebangkok


We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Top 10 Thailand
Logo